当前位置: 首页 > 科研成果 > 发表论文 > 正文

科研成果

发表论文

2018年发表文章汇总

日期:2019-02-05点击:

序号

题目

作者

期刊名称

发表年份、卷、页码

影响因子

1

Toward Automated Enzymatic Synthesis of   Oligosaccharides

Liuqing Wen, Garrett Edmunds, Christopher   Gibbons, Jiabin Zhang,Madhusudhan Reddy Gadi, Hailiang Zhu, Junqiang Fang,   Xianwei Liu, Yun Kong, Peng George Wang*

Chemical Reviews.2018, 118(17), 8151-8187.

54.301

2

Chemoenzymatic Assembly of Mammalian   O-Mannose Glycans

Caicai Meng, Aniruddha Sasmal, Yan Zhang,   Tian Gao, Chang-Cheng Liu, Naazneen Khan, Ajit Varki, Fengshan Wang*, Hongzhi   Cao*

Angewandte Chemie International Edition.   2018, 57(29), 9003-9007.

12.257

3

Facile Chemoenzymatic Synthesis of   O-Mannosyl Glycans

Shuaishuai Wang , Qing Zhang , CongCong   Chen, Yuxi Guo, Madhusudhan Reddy Gadi, Jin Yu, Ulrika Westerlind, Yunpeng   Liu, Xuefeng Cao, Peng G. Wang* , Lei Li*

Angewandte Chemie International Edition.   2018, 57(30), 9268-9273.

12.257

4

Successfully Engineering a Bacterial   Sialyltransferase for Regioselective α2,6-sialylation

Yangyang Xu, Yueyuan Fan, Jinfeng Ye,   Faxing Wang, Quandeng Nie, Li Wang,Peng George Wang* , Hongzhi Cao* ,   Jiansong Cheng*

ACS Catalysis. 2018, 8, 7222−7227.

12.221

5

Progress in the synthesis and biological evaluation   of lipid A and its derivatives

Jian Gao

Medicinal Research Reviews. 2018, 38(2),   556-601.

9.791

6

Hyaluronic acid-endostatin2-alft1   (HA-ES2-AF) nanoparticle-like conjugate for the target treatment of diseases

Feng Sun, Yang Yu, Zhifang Yang, Zhendong   Wang, Yan Li, Fengshan Wang, Haining Tan*

Journal of Controlled Release. 2018,   288,1-13.

7.901

7

One-pot two-strain system based on glucaric   acid biosensor for rapid screening of myo-inositol oxygenase mutations and   glucaric acid production in recombinant cells

Shuang Zheng, Jin Hou, Yi Zhou, Hao Fang,   Ting-Ting Wang, Fei Liu, Feng-Shan Wang, Ju-Zheng Sheng*

Metabolic Engineering. 2018, 49,   212-219.

7.808

8

Identification of novel Nrf2 activators   from Cinnamomum chartophyllum H.W. Li and their potential application of   preventing oxidative insults in human lung epithelial cells.

Ming-Xing Zhou, Guo-Hui Li, Bin Sun,   You-Wei Xu, Ai-Ling Li, Yan-Ru Li, Dong-Mei Ren,
  Xiao-Ning Wang, Xue-Sen Wen, Hong-Xiang Lou, Tao Shen*

Redox Biology. 2018, 14, 154-163.

7.793

9

The cellulose binding region in Trichoderma   reesei cellobiohydrolase I has a higher capacity in improving crystalline   cellulose degradation than that of Penicillium oxalicum

Jian Du, Xiu Zhang, Xuezhi Li, Jian Zhao,   Guodong Liu*, Baoyu Gao, Yinbo Qu

Bioresource Technology. 2018, 266,   19-25.

6.669

10

Consolidated bioprocessing for sodium   gluconate production from cellulose using Penicillium oxalicum

Xiaolong Han, Guodong Liu, Yunjun Pan,   Wenxia Song, Yinbo Qu*

Bioresource Technology. 2018, 251, 407-410.

6.669

11

Regioselective One-Pot Benzoylation of   Triol and Tetraol Arrays in Carbohydrates.

Tong Li, Tianlu Li, Tongxiao Cui, Yajing   Sun, Fengshan Wang, Hongzhi Cao, Richard R. Schmidt*, Peng Peng*

Organic Letters. 2018, 20, 3862-3865.

6.555

12

Sequencing the oligosaccharide pool in the   low molecular weight heparin dalteparin with offline HPLC and ESI–MS/MS

Zhangjie Wang, Tianji Zhang, Shaoshuai Xie,   Xinyue Liua, Hongmei Li, Robert J. Linhardt, Lianli Chi*

Carbohydrate Polymers. 2018, 183, 81-90.

6.044

13

Preparation of low molecular weight heparins   from bovine and ovine heparins using nitrous acid degradation

Shaoshuai Xie, Yudong Guan, Peipei Zhu, Fei   Li, Mengqi Yu, Robert J. Linhardt, Lianli Chi*, Lan Jin*

Carbohydrate Polymers. 2018, 197, 83-91.

6.044

14

Rhizopus nigricans polysaccharide activated   macrophages and suppressed tumor growth in CT26 tumor-bearing mice.

Zhihong Wei, Guochuang Chen, Pengying   Zhang, Lei Zhu, Linan Zhang, Kaoshan Chen*

Carbohydrate Polymers. 2018, 198,   302-312.

6.044

15

Peptide adjacent to glycosylation sites   impacts immunogenicity of glycoconjugate vaccine

Zhongrui Ma, Huajie Zhang, Huajie Zhang,   Peng George Wang, Xian-Wei Liu, Min Chen*

Oncotarget. 2018, 9(1),75-82.

5.168

16

Synthesis and Immunological Studies of   Oligosaccharides that Consist of the Repeating Unit of Streptococcus   pneumonia Serotype 3 Capsular Polysaccharide

Chenghe Xiong, Shaojie Feng, Yin Qiao, Guofeng Gu*

Chemistry-A European Journal. 2018, 24(32),   8205-8216.

5.16

17

Discovery of furyl/thienyl β-carboline   derivatives as potent and selective PDE5 inhibitors with excellent   vasorelaxant effect.

Hongbo Zheng, Yifeng Wu, Bin Sun, Chuanle   Cheng, Yanan Qiao, Yuehua Jiang, Shengtian Zhao, Zhiyu Xie, Jing Tan,   Hongxiang Lou*

European Journal of Medicinal   Chemistry. 2018, 158, 767-780.

4.833

18

Design and synthesis of furyl/thineyl   pyrroloquinolones based on natural alkaloid perlolyrine, lead to the   discovery of potent and selective PDE5 inhibitors.

Hongbo Zheng, Lin Li, Bin Sun, Yun Gao, Wei   Song, Xiaoyu Zhao, Yanhui Gao, Zhiyu Xie, Nianzhao Zhang, Jianbo Ji, Huiqing   Yuan, Hongxiang Lou*

European Journal of Medicinal Chemistry.2018,   150, 30-38.

4.833

19

STAT3 contributes to lysosomal-mediated   cell death in a novel derivative of riccardin D-treated breast cancer cells   in association with TFEB.

Lin Li, Bin Suna, Yun Gao, Huanmin Niu,   Huiqing Yuan*, Hongxiang Lou*

Biochemical Pharmacology.2018, 150,   267-279.

4.825

20

Sequencing the oligosaccharide pool in the   low molecular weight heparin dalteparin with offline HPLC and ESI-MS/MS

Zhangjie Wang, Tianji Zhang, Shaoshuai Xie,   Xinyue Liu, Hongmei Li, Robert J. Linhardt, Lianli Chi*

Carbohydrate Polymers.2018, 183,81–90

4.811

21

Beneficial effects of extracellular   polysaccharide from Rhizopus nigricans on the intestinal immunity of   colorectal cancer mice.

Zhidan Yu, Ge Song, Jing Liu, Jiayue Wang,   Pengying Zhang, Kaoshan Chen*

International Journal of Biological   Macromolecules. 2018, 115, 718-726.

4.784

22

Sulfated polysaccharide of Sepiella   Maindroni ink inhibits the migration, invasion and matrix metalloproteinase-2   expression through suppressing EGFR-mediated p38/MAPK and PI3K/Akt/mTOR   signaling pathways in SKOV-3 cells.

Wenjie Jiang, Yanna Cheng, Na Zhao, Lian   Li, Yikang Shi, Aizhen Zong, Fengshan Wang*

International Journal of Biological   Macromolecules.2018, 107, 349-362.

4.784

23

Chemical Synthesis of the Repeating Unit of   Type II Group B Streptococcus Capsular Polysaccharide

Liming Shao, Han Zhang, Yaoyao Li, Guofeng   Gu, Feng Cai, Jian Gao*

Journal of Organic Chemistry. 2018, 83(11),   5920-5930

4.745

24

Curdlan sulfate-O-linked quaternized   chitosan nanoparticles: potential adjuvants to improve the immunogenicity of   exogenous antigens via intranasal vaccination.

Shu Zhang, Shengshi Huang, Lu Lu,Xinlei   Song, Pingli Li, Fengshan Wang*

International Journal of Nanomedicine.2018,   13, 2377-2394

4.471

25

Biomarker-Based Metabolic Labeling for   Redirected and Enhanced Immune Response

Shanshan Li, Bingchen Yu Jiajia Wang,Yueqin   Zheng,Huajie Zhang,Margaret J. Walker,
  Zhengnan Yuan, He Zhu,Jun Zhang, Peng George Wang*, Binghe Wang*

ACS Chemical Biology.2018, 13(6),   1686-1694.

4.374

26

A Novel Bifunctional Endolytic Alginate   Lyase with Variable Alginate-Degrading Modes and Versatile   Monosaccharide-Producing Properties

Chune Peng, Qingbin Wang, Danrong Lu,   Wenjun Han *, Fuchuan Li*

Frontiers in Microbiology. 2018, 9,167-180

4.259

27

Collection and Curation of Transcriptional   Regulatory Interactions in Aspergillus nidulans and Neurospora crassa Reveal   Structural and Evolutionary Features of the Regulatory Networks.

Yibo Hu, Yuqi Qin, Guodong Liu*

Frontiers in Microbiology. 2018,   9,27-34

4.259

28

A Chondroitin Sulfate and Hyaluronic Acid   Lyase with Poor Activity to Glucuronyl 4,6-O-disulfated N-acetylgalactosamine   (E-type)–containing Structures

Chune Peng, Qingbin Wang, Shumin Wang,   Wenshuang Wang, Runmiao Jiao, Wenjun Han,Fuchuan Li*

Journal of Biological Chemistry, 2018,   293(12),4230-4243

4.106

29

Enzymatic synthesis of 6’-sialyllactose, a   dominant sialylated human milk oligosaccharide, by a novel exo-α-sialidase   from Bacteroides fragilis NCTC9343

Longcheng Guo, Xiaodi Chen, Li Xu, Min   Xiao*, Lili Lu*

Applied & Environmental Microbiology.   2018, 84(3), e00071-18.

4.077

30

On the use of abiotic sialic acids to   attenuate cell inflammation.

Zhongwei Xue, Hu Zhao, Rui Zhu, Congcong   Chen, Hongzhi Cao, Jiahuai Han, Shoufa Han*

Scientific Reports. 2018 , 8(1):   17320-17331.

4.011

31

Polysaccharide from Rhizopus nigricans   inhibits the invasion and metastasis of colorectal cancer

Zhidan Yua, Qingjie Sun, Jing Liu, Xiujuan   Zhang, Ge Song, Guodong Wang, Pengying Zhang, Kaoshan Chen*

Biomedicine &   Pharmacotherapy. 2018, 103, 738-745.

3.743

32

Characterization of heparan sulfate   N-deacetylase/N-sulfotransferase isoform 4 using synthetic oligosaccharide   substrates.

Yi-Jun Li, Feng-Xin Yin, Xin-K Zhang, Jie   Yu, Shuang Zheng, Xin-Lei Song, Feng-Shan Wang, Ju-Zheng Sheng*

BBA-General Subjects. 2018, 1862(3),   547-556.

3.681

33

Rational designed mutagenesis of   levansucrase from Bacillus licheniformis 8-37-0-1 for product specificity   study

Chunjuan He, Yirui Yang, Renfei Zhao,   Jingyao Qu, Lan Jin, Lili Lu, Li Xu* , Min Xiao*

Applied Microbiology & Biotechnology.   2018, 102 (7) , 3217-3228.

3.67

34

Identification and characterization of a   chondroitin synthase from Avibacterium paragallinarum.

Ting-Ting Wang, Chen-Ye Zhu, Shuang Zheng, Cai-Cai Meng,   Tian-Tian Wang, Dan-Hua Meng, Yi-Jun Li, Hao-Miao Zhu, Feng-Shan Wang,   Ju-Zheng Sheng*

Applied Microbiology and   Biotechnology. 2018, 102(11), 4785-4797.

3.67

35

KfoA, the UDP-glucose-4-epimerase of   Escherichia coli strain O5:K4:H4, shows preference for acetylated substrates.

Hao-Miao Zhu, Bin Sun, Yi-Jun Li, Dan-Hua   Meng, Shuang Zheng,Ting-Ting Wang, Feng-Shan Wang, Ju-Zheng Sheng*

Applied Microbiology and   Biotechnology. 2018, 102(2), 751-76.1.

3.67

36

A novel liver-targeted nitric oxide donor   UDCA-Thr-NO protects against cirrhosis and portal hypertension.

Jialin Sun, Menghua Li, Shiyong Fan,   Zhongwu Guo, Bohua Zhong, Xueyuan Jin, Weiguo Shi*

American Journal of Translational   Research. 2018, 10(2), 392-401.

3.266

37

Engineering Escherichia coli for efficient   coproduction of polyhydroxyalkanoates and 5-aminolevulinic acid.

Xue Zhang, Jian Zhang, Jiasheng Xu, Qian Zhao, Qian Wang*, Qingsheng   Qi

Journal of Industrial Microbiology and   Biotechnology. 2018, 45(1), 43-51.

2.993

38

Study on feasibility of determination of   glucosamine content of fermentation process using a micro NIR spectrometer.

Zhongyu Sun , Can Li , Lian Li , Lei Nie ,   Qin Dong, Danyang Li, Lingling Gao, Hengchang Zang*

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and   Biomolecular Spectroscopy. 2018, 201, 153-160.

2.931

39

Multi-parameters monitoring during   traditional Chinese medicine concentration process with near infrared   spectroscopy and chemometrics.

Ronghua Liu, Qiaofeng Sun, TianHu, Lian Li,   Lei Nie, JiayueWang,Wanhui Zhou, Hengchang Zang*

Spectrochimica Acta. part A Molecular   Biomolecular Spectroscopy. 2018, 192, 75-81.

2.931

40

Engineering Escherichia coli for efficient   coproduction of polyhydroxyalkanoates and 5‑aminolevulinic acid

XueZhang ,JianZhang ,JiashengXu, QianZhao ,   QianWang*, QingshengQi

Journal of Industrial Microbiology &   Biotechnology.2018, 45,43–51

2.81

41

Synthesis and biological evaluation of   6-hydroxyl C-aryl glucoside derivatives as novel sodium glucose   co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors

Xiaoyu Zhao, Bin Sun, Hongbo Zheng, Jun   Liu, Lilin Qian, Xiaoning Wang*, Hongxiang Lou*

Bioorganic & Medicinal Chemistry   Letters. 2018, 28(12), 2201-2205.

2.448

42

Diversity-oriented synthesis of pyrazoles   derivatives from flavones and isoflavones leads to the discovery of promising   reversal agents of fluconazole resistance in Candida albicans

Chang-Yi Cui, Jun Liu, Hong-Bo Zheng,   Xue-Yang Jin, Xiao-Yu Zhao, Wen-Qiang Chang,Bin Sun*, Hongxiang Lou*

Bioorganic & Medicinal Chemistry   Letters. 2018, 28(9), 1545-1549.

2.448

43

Heterologous expression of Shigella   dysenteriae serotype 1 O-antigen analog in Escherichia coli K-12 W3110 by   transferring a minimum number of genes involved in O-polysaccharide   biosynthesis

Yun Kong, Yajun Qu, Shengjun Wang, Peng   George Wang, Min Chen*

Biotechnology Letters. 2018, 40, 1219-1226.

2.154

44

The Antarctic moss leucine-rich repeat   receptor-like kinase (PnLRR-RLK2) functions in salinity and drought stress   adaptation.

JingWang,Chengcheng Li, Xinghao Yao,   ShenghaoLiu, Pengying Zhang*,Kaoshan Chen

Polar Biology. 2018,41,353–364

1.949

45

Recent advances in mass spectrometry   analysis of low molecular weight heparins

Zhangjie Wang, Lianli Chi*

Chinese Chemical Letters.2018,29, 11–18

1.932

46

Cell Penetrating Peptides: A Promising Tool   for the Cellular Uptake of Macromolecular Drugs.

Peipei Zhu, Lan Jin*

Current Protein & Peptide   Science. 2018, 19(2), 211-220.

1.885

47

N-Glycosyltransferase from Aggregatibacter   aphrophilus synthesizes glycopeptides with relaxed nucleotide-activated sugar   donor selectivity

Yun Kong, Jiang Li, Xinyuan Hu, Yaoguang   Wang, Qingyun Meng, Guofeng Gu, Peng George Wang, Min Chen*

Carbohydrate Research. 2018, 462, 7-12.

1.873

48

Functional analysis of amino acids at   stalk/head interface of human parainfluenza virus type 3   hemagglutinin-neuraminidase protein in the membrane fusion process.

Jingjing Jiang, Hongling Wen, Miaomiao Chi,   Ying Liu, Jingxue Liu, Zhankui Cao,Li Zhao, Yanyan Song,Na Liu, Lianli Chi,   Zhiyu Wang*

Virus Genes. 2018,54(3),333-342.

1.616

49

Higher Anti-angiogenesis Activity, Better   Cellular Uptake and Longer Half-life of a Novel Glyco-modified Endostatin by   Polysulfated Heparin

Feng Sun, Abdul Sami Shaikh, Juan   Wang, Hui Gao, Zhifang Yang, Zhendong Wang, Yan Li,   Fengshan Wang, Haining Tan*

Current Pharmaceutical Biotechonology.   2018, 19(12), 996-1004.

1.516

50

High level expression and glycosylation of   recombinant Mycobacterium tuberculosis Ala-Pro-rich antigen in Pichia   pastoris

Shengjun Wang, Yaoguang Wang, Peng George   Wang, Min Chen, Yun Kong*

Protein Expression & Purification.   2018, 150, 67-71.

1.291

51

Per-O-Benzylated Ethyl   5-N-Acetyl-α-thiosialoside as a Glycosyl Donor for α-Silylation

Mei Xiao, Na Lei, Yongliang Zhang, Zhenni   Huo, Dahai Ding, Jian Gao, Zhongwu Guo, Feng Cai*

Journal of Carbohydrate Chemistry. 2018,   37(6), 370-382.

0.828

52

Carbohydrate O-Benzylation through   Trialkylsilane-Mediated Reductive Etherification

Zhenni Huo, Dahai Ding, Yongliang Zhang, Na   Lei, Guofeng Gu, Jian Gao, Feng Cai*

Journal of Carbohydrate Chemistry. 2018,   37(6), 327-346.

0.828