当前位置: 首页 > 科研成果 > 发表论文 > 正文

科研成果

发表论文

2020年发表论文汇总

日期:2021-04-09点击:

序号

题目

作者

期刊名称

发表年份、卷、页码

影响因子

1

Catalytic Regioselective Benzoylation of   1,2-trans-Diols in Carbohydrates with Benzoyl Cyanide: The Axial Oxy Group   Effect and the Action of Achiral and Chiral Amine Catalysts.

Tianlu Li, Tong Li, Michael Linseis,   Fengshan Wang, Rainer F. Winter, Richard R. Schmidt*, Peng Peng*

ACS Catalysis. 2020, 10, 11406-11416

12.35

2

Assembling custom side chains on   proteoglycans to interrogate their function in living cells

Wenshuang Wang, Naihan Han, Yingying Xu,   Yunxue Zhao, Liran Shi, Jorge Filmus, Fuchuan Li *

nature communication. 2020, 11:5915

12.121

3

Highly efficient biocatalytic cascade for   the diversity-oriented synthesis of complex blood group Sda antigens

Kan Zhong, Jinfeng Ye, Xinhao Zhu, Hongzhi   Cao, Chang-Cheng Liu*

Green Chemistry. 2020, 22, 8002-8011

9.48

4

Photothermally triggered cytosolic drug   delivery of glucose functionalized polydopamine nanoparticles in response to   tumor microenvironment for the GLUT1-targeting chemo-phototherapy

Yinping Li, Weiying Hong, Henan Zhang, Tian   Tian Zhang, Zhiyong Chen, Shiling Yuan, Peng Peng*, Min Xiao*,Li Xu*

Journal of Controlled Release. 2020, 317,   232-245

7.901

5

In vivo evolutionary engineering of   riboswitch with high-threshold for N-acetylneuraminic acid production.

Qingxiao Pang, Hao Han, Xiaoqin Liu,   Qingsheng Qi*, Qian Wang*.

Metabolic Engineering. 2020,59,36-43

7.808

6

Comprehensive Glycomic Analysis Reveals   That Human Serum Albumin Glycation Specifically Affects the Pharmacokinetics   and Efficacy of Different Anticoagulant Drugs in Diabetes

Hongyan Qiu, Lan Jin, Jian   Chen, Min Shi, Feng Shi, Mansen Wang, Daoyuan   Li, Xiaohui Xu, Xinhuan Su, Xianlun Yin, Wenhua   Li, Xiaoming Zhou, Robert J. Linhardt, Zhe Wang, Lianli   Chi*, Qunye Zhang*

Diabetes. 2020, 69(4), 760-770

7.199

7

Chemoenzymatic synthesis of homogeneous   chondroitin polymers and its derivatives.

Yaqian Wang, Shuang Li, Xuan Xu, Yujie Tan,   Xian-wei Liu, Junqiang Fang*

Carbohydrate Polymers. 2020,232,115822

7.182

8

Synthesis of O-Sulfated Human   Syndecan-1-like Glyco-polypeptides by Incorporating Peptide Ligation and   O-Sulfated Glycopeptide Cassette Strategies

Tianlu Li, Weizhun Yang, Sherif Ramadan,   Xuefei Huang*

Organic Letters. 2020, 22, 6429-6433

6.091

9

Efficient strategy for α-selective   glycosidation of D-glucosamine and its application to the synthesis of a   bacterial capsular polysaccharide repeating unit containing multiple α-linked   GlcNAc residues

Yanxin Zhang, Han Zhang, Ying Zhao, Jian   Gao*

Organic Letters. 2020, 22, 1520-1524.

6.09

10

Leishmania lipophosphoglycan components: A   potent target for synthetic neoglycoproteins as a vaccine candidate for   leishmaniasis.

Aiman Saleh A. Mohammed, Weilu Tian, Youqin   Zhang, Peng Peng, Fengshan Wang*,Tianlu Li*

Carbohydrate Polymers. 2020, 237, 116120

6.044

11

Enzymatic modular synthesis and microarray   assay of poly-N-acetyllactosamine derivatives

Congcong Chen, Shuaishuai Wang, Madhusudhan   Reddy Gadi, He Zhu, Fei Liu, Chang-Cheng Liu*, Lei Li*, Fengshan Wang*,   Peixue Ling*, Hongzhi Cao*

Chemical Communication. 2020, 56, 7549-7552

5.996

12

Regioselective benzoylation of unprotected   β-glycopyranosides with benzoyl cyanide and an amine catalyst – application   to saponin synthesis.

Tianlu Li, Tong Li, Yajing Sun, Yue Yang,   Panpan Lv, Fengshan Wang, Hongxiang Lou, Richard Schmidt*, Peng Peng*

Organic Chemistry Frontiers. 2020, doi:   10.1039/D0QO01243B

5.155

13

Exploring Amino Sugar and   Phosphoenolpyruvate Metabolism to Improve Escherichia coli N-Acetylneuraminic   Acid Production.

Qingxiao Pang, Hao Han, Ya Xu, Xiaoqin Liu,   Qingsheng Qi*, Qian Wang*

Journal of Agricultural and Food Chemistry.   2020,68,11758-11764

4.192

14

Design and comprehensive assessment of a   biomimetic tri-layer tubular scaffold via biodegradable polymers for vascular   tissue engineering

Jia Weibin, Li Min, Weng Hongjuan, Gu   Guofeng, Chen Zonggang*

Materials Science & Engineering C.   2020,110,110717

5.88

15

Research and application of chondroitin   sulfate/dermatan sulfate-degrading enzymes

Wenshuang Wang, Liran Shi, Yong Qin,Fuchuan   Li*

Frontiers in Cell and Developmental   Biology. 2020, 8,560442

5.201

16

Identification and biochemical   characterization of a novel chondroitin sulfate/dermantan sulfate lyase from   Photobacterium sp

Qingdong Zhang, Danrong Lu, Shumin Wang,   Lin Wei, Wenshuang Wang, Fuchuan Li*

International Journal of Biological   Macromolecules. 2020, 165,2314–2325

5.162

17

The second member of the bacterial   UDP-N-acetyl- D -glucosamine:heparosan alpha-1, 4-N-acetyl- D   -glucosaminyltransferase superfamily:
  GaKfiA from Gallibacterium anatis

Tiantian Wang, Jianqun Deng , Luzhou Chen,   Liu Sun, Fengshan Wang ,Peixue Ling, Juzheng Sheng *

International Journal of Biological   Macromolecules. 2020, 147,170-176

5.162

18

Enhancing the Glucose Flux of an Engineered   EP-Bifido Pathway for High Poly(Hydroxybutyrate) Yield Production.

Ying Li, Zhijie Sun, Ya Xu, Yaqi Luan,   Jiasheng Xu, Quanfeng Liang, Qingsheng Qi, Qian Wang*

Frontiers in Bioengineering and   Biotechnology. 2020,8,517336

5.122

19

Exploration of Recombinant Fusion Proteins   YAPO and YAPL as Carrier Proteins for Glycoconjugate Vaccine Design against   Streptococcus pneumoniae Infection

Shaojie Feng, Chenghe Xiong, Guirong Wang,   Subo Wang, Guoxia Jin, Guofeng Gu*

ACS Infectious Diseases. 2020, 6, 8, 2181-2191

4.614

20

Group A Streptococcus Cell Wall   Oligosaccharide-Streptococcal C5a Peptidase Conjugates as Effective   Antibacterial Vaccines

Subo Wang, Yisheng Zhao, Guirong Wang,   Shaojie Feng, Guofeng Gu*

ACS Infectious Diseases. 2020, 6, 281–280

4.614

21

A Review of Bioactive Peptides: Chemical   Modification, Structural Characterization and Therapeutic Applications

Huiwen Hou, Juan Wang, Jie Wang, Wen Tang,   Abdul Sami Shaikh, Yan Li, Jiaai Fu1, Lu Lu, Fengshan Wang, Feng Sun* ,   Haining Tan*

Journal of Biomedical Nanotechnology.2020,   16, 1687–1718

4.483

22

Tuning the Binding Affinity of   Heme-Responsive Biosensor for Precise and Dynamic Pathway Regulation.

Jian Zhang, Zhiguo Wang, Tianyuan Su,   Huanhuan Sun, Yuan Zhu, Qingsheng Qi*, QianWang*

iScience. 2020, 23:101067

4.447

23

Homogeneous production and characterization   of recombinant N-GlcNAc-protein in Pichia pastoris

Wang Shengjun, Rong Yongheng, Wang   Yaoguang, Kong Decai, Wang Peng, Chen Min, Kong Yun*

Microbial Cell Factories. 2020, 19(1),7

4.402

24

Synthesis of the Oligosaccharides of   Burkholderia pseudomallei and B. mallei Capsular Polysaccharide and   Preliminary Immunological Studies of Their Protein Conjugates

Xueyun Geng, Guirong Wang, Guofeng Gu*

The Journal of Organic Chemistry. 2020, 85,   2369–2384

4.335

25

Improved α‑Sialylation through the Synergy   of 5‑N,4‑O‑Oxazolidinone Protection and Exocyclic C‑1 Neighboring Group   Participation

Yongliang Zhang, Min Yang, Xiaolei Wang,   Guofeng Gu, Feng Cai*

Journal of Organic Chemistry. 2020, 85,   13589-13601

4.335

26

Crystal structures of γ-glutamylmethylamide   synthetase provide insight into bacterial metabolism of oceanic   monomethylamine

Ning Wang, Xiu-Lan Chen, Chao   Gao, Ming Peng, Peng Wang, Na Zhang, Fuchuan   Li, Gui-Peng Yang, Qing-Tao Shen, Shengying Li, Yin   Chen, Yu-Zhong Zhang*, Chun-Yang Li*

Journal of Biological Chemistry

4.238

27

Delayed Comparison and Apriori Algorithm   (DCAA): A Tool for Discovering Protein–Protein Interactions From Time-Series Phosphoproteomic   Data

Lianhong Ding, Shaoshuai Xie , Shucui Zhang,   Hangyu Shen, Huaqiang Zhong, Daoyuan L , Peng Shi *, Lianli Chi* , Qunye   Zhang*

Frontiers in Molecular   Biosciences.2020,7,606570

4.188

28

Review on the preparation, biological   activities and applications of curdlan and its derivatives

Yipan Chen , Fengshan Wang *

European Polymer Journal. 2020, 141: 110096

3.862

29

Dezhou donkey (Equus asinus) milk a   potential treatment strategy for type 2 diabetes

Yan Li , Yumei Fan, Abdul Sami Shaikh,   Zhendong Wang, Dongliang Wang ,Haining Tan

Journal of Ethnopharmacology. 2020, 246:   112221

3.69

30

Converting a β-N-acetylhexosaminidase into   two trans-β-N-acetylhexosaminidases by domain-targeted mutagenesis

Xiaodi Chen, Lan Jin, Xukai Jiang,   Longcheng Guo, Guofeng Gu, Li Xu, Lili Lu, Fengshan Wang, Min Xiao*

Applied Microbiology and Biotechnology.   2020, 104, 661–673

3.67

31

The moss flavone synthase I positively   regulates the tolerance of plants to drought stress and UV-B radiation.

Huijuan Wang, Shenghao Liu, Tailin Wang,   Hongwei Liu, Xinhui Xu, Kaoshan Chen,Pengying Zhang*

Plant Science. 2020, 298,110591

3.54

32

Realization of quantized anomalous Hall   effect by inserting CrI 3 layer in Bi2Se3 film

LiChen,ChangminShi ,ChuanJiang, HongmeiLiu   , GuangliangCui , DongchaoWang , XiaolongLi, Kefu Gao, XiaomingZhang

New Journal of Physics. 2020,22, 073005

3.539

33

Screening and characterization of an   α-L-fucosidase from Bacteroides fragilis NCTC9343 for synthesis of   fucosyl-N-acetylglucosamine disaccharides

Peng Liu, Huaqin Zhang, Yuying Wang, Xiaodi   Chen, Lan Jin, Li Xu*, Min Xiao*

Applied Microbiology and   Biotechnology. 2020, 104, 7827–7840

3.53

34

Stereoselective synthesis of a branched   α-decaglucan

Qingpeng Zhao, Han Zhang, Yanxin Zhang,   Shihao Zhou, Jian Gao*

Organic & Biomolecular Chemistry. 2020,   18, 6549-6557.

3.41

35

Substrate specificity of the galactokinase   from the human gut symbiont Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835

Xunlian Zhang, Weihao Sheng, Kun Li,   Yongheng Rong, Qizheng Wu, Qingyun Meng, Yun Kong*, Min Chen*

Enzyme Microb Technol. 2020,139,109568

3448

36

Electronic structure and magnetism of MnSb2Te   4

Li Chen* , Dongchao Wang*, Changmin Shi,   Chuan Jiang*, Hongmei Liu,Guangliang Cui , Xiaoming Zhang, Xiaolong Li

Journal of Materials Science.   2020,55,14292–14300

3.553

37

The role of heparin/heparan sulphate in the   IFN-γ-led Arena

Kening Xu, Lan Jin*

Biochimie. 2020,170,1-9

3.413

38

Exploring the broad nucleotide triphosphate   and sugar-1-phosphate specificity of thymidylyltransferase Cps23FL from Streptococcus   pneumonia serotype 23F

Siqiang Li, Hong Wang, Guoxia Jin, Zonggang   Chen, Guofeng Gu*

RSC Adances. 2020, 10, 30110-30114

3.119

39

Penicillium oxalicum putative   methyltransferase Mtr23B has similarities and differences with LaeA in   regulating conidium development and glycoside hydrolase gene expression

Xiujun   Zhang, Mengxue Li, Yingying Zhu, Ling Yang , Yanan Li , Jingyao Qu , Lushan Wang, Jian Zhao , Yinbo Qu , Yuqi Qin   *

Fungal Genet Biol. 2020 , 143, 103445

3.07

40

Assessment of the human albumin in acid   precipitation process using NIRS and multi-variable selection methods   combined with SPA

Zhongyu Sun , Jiajin Fan , Jiayue Wang , Fei Wang , Lei Nie , Lian Li , Qin Dong ,Can Li , Ranran   Du , Shuang Quan , Hengchang Zang*

Journal of Molecular Structure.   2020,1199:126942

2.12

41

Identification and characterization of a   protein Bro1 essential for sophorolipids synthesis in Starmerella bombicola

Jun Liu , Jiashan Li, Na Gao, Xinyu Zhang,   Guoqin Zhao, Xin Song*

Journal of Industrial Microbiology &   Biotechnology. 2020, 47, 437-448

1.681

42

The Role of Cross‑Pathway Control   Regulator CpcA in the Growth and Extracellular Enzyme   Production of Penicillium oxalicum

Yunjun Pan, Liwei Gao,   Xiujun Zhang, Yuqi Qin, Guodong Liu*, Yinbo Qu*

Current Microbiology. 2020, 77, 49–54

1.55