当前位置: 首页 > 科研成果 > 发表论文 > 正文

科研成果

发表论文

2016年发表论文汇总

日期:2017-01-27点击:

序号

题目

作者

期刊名称

发表年份、卷、页码

影响因子

1

Diversity-Oriented   Enzymatic Modular Assembly of ABO Histo-blood Group Antigens

Jinfeng   Ye, Xianwei Liu Peng Peng, Wen Yi, Xi Chen, Fengshan Wang,   Hongzhi Cao*

ACS Caralysis. 2016, 6, 9140-8144

9.307

2

Production of a high-efficiency cellulase   complex via β-glucosidase engineering in Penicillium oxalicum

Guangshan Yao, Ruimei Wu, Qinbiao Kan, Liwei   Gao, Meng Liu, Piao Yang, Jian Du, Zhonghai Li*, Yinbo Qu*

Biotechnol Biofuels.2016, 9,78

7.378

3

Expression and chromatin structures of   cellulolytic enzyme gene regulated by heterochromatin protein 1.

Xiujun Zhang, Yinbo Qu,Yuqi Qin*

Biotechnol Biofuels. 2016,9,206-222

7.378

4

Chemical   synthesis of the repeating unit of type V group B Streptococcus capsular   polysaccharide

Jian   Gao

Organic   Letters. 2016, 18(21), 5552-5555.

6.732

5

One-pot   four-enzyme synthesis of

thymidinediphosphate-L-rhamnose

Siqiang   Li, Hong Wang, Juncai Ma, Guofeng Gu*, Zonggang Chen*

Chemical   Communications.2016, 52, 13995-13998.

6.567

6

Comprehensive   identification and quantitation of basic building blocks for low molecular   weight heparin

Xiaojun   Sun, Anran Sheng, Xinyue Liu, Feng Shi, Lan Jin, Shaoshuai Xie, Fuming Zhang,   Robert J. Linhardt, Lianli Chi*

Analytical   Chemistry. 2016, 88(15),7738-7744

5.886

7

The   conjugation of Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) to O-(2-hydroxyl)   propyl-3-trimethyl ammonium chitosan chloride (O-HTCC) enhances its   therapeutic potential against radiation-induced oxidative damage

Linghua   Xu, Xiaohu Ji, Nan Zhao, Chunxia Song,   Fengshan Wang, Chunhui Liu*

Polymer Chemistry. 2016,7, 1826-1835

5.687

8

A CRISPR-Cas9 Assisted Non-Homologous   End-Joining Strategy for One-step Engineering of Bacterial Genome

Tianyuan Su, Fapeng Liu, Pengfei Gu, Haiying   Jin, Yizhao Chang, Qian Wang, Quanfeng Liang, Qingsheng Qi*

Scientific Reports. 2016, DOI:   10.1038/srep37895

5.525

9

Recent Advance in Tumor-associated   Carbohydrate  Antigens (TACAs)-based   Antitumor Vaccines

Danyang   Feng, Abdul Sami Shaikh, Fengshan Wang*

ACS   Chemical Biology. 2016, 11, 850−863

5.090

10

Tat   PTD-Endostatin-RGD: A novel protein with anti-angiogenesis effect in retina   via eye drops

Yan   Li, Lian Li, Zhiwei Li, Juzheng Sheng, Xinke Zhang, Danyang Feng, Xu Zhang,   Fengxin Yin, Aijun Wang, Fengshan Wang*

Biochimica   et Biophysica Acta. 2016, 1860, 2137–2147

5.083

11

Impact   of donor binding on polymerization catalyzed by KfoC by regulating the   affinity of enzyme for acceptor

Jiajun   Xue,Lan Jin, Xu Zhang, Fengshan Wang, Peixue Ling, Juzheng Sheng*

Biochimica et Biophysica Acta.2016, 4,   844-855

5.083

12

L-Rhamnose   Enhances the Immunogenicity of Melanoma-Associated Antigen A3 for Stimulating   Antitumor Immune Responses

Huajie   Zhang, Bin Wang, Zhongrui Ma, Mohui Wei, Jun Liu, Dong Li, Houcheng Zhang,   Peng George Wang*, Min Chen*

Bioconjugate   Chemistry. 2016, 27, 1112-1118

4.500

13

The Different Roles of Penicillium oxalicum   LaeA in the Production of Extracellular Cellulase and β-xylosidase

Yanan Li Xiaoju Zheng, Xiujun Zhang, Longfei   Bao, Yingying Zhu, Yinbo Qu, Jian Zhao*,Yuqi Qin*

Frontiers in Microbiology.  2016,7,2091-2104

4.36

14

A New Strategy for Production of   5-Aminolevulinic Acid in Recombinant Corynebacterium glutamicum with High   Yield

Peng Yang, Wenjing Liu, Xuelian Cheng, Jing   Wang, Qian Wang*, Qingsheng Qi

Applied and Environmental Microbiology.2016,82,2709-2717

4.303

15

Efficient and regioselective synthesis of   β-GalNAc/GlcNAc-lactose by a bifunctional transglycosylating   β-N-acetylhexosaminidase from Bifidobacterium bifidum.

Xiaodi Chen, Li Xu, Lan Jin, Bin Sun, Guofeng Gu, Lili Lu*, Min Xiao*.

Applied and Environmental Microbiology.   2016, 82(18),5642-5652.

4.303

16

Uncovering   the Catalytic Direction of Chondroitin AC Exolyase. FROM THE REDUCING END   TOWARDS THE NON-REDUCING END

FengXin   Yin, FengShan Wang*, JuZheng Sheng *

Journal   of Biological Chemistry.2016, 291(9), 4399–4406

4.258

17

Study   on glyco-modification of endostatin-derived synthetic peptideendostatin2   (ES2) by soluble chitooligosaccharide

Yang   Yu, Feng Sun, Congcong Zhang, Zhendong Wang, Jinfeng Liu, Haining Tan*

Carbohydrate   Polymers. 2016, 154, 204-213

4.219

18

Simultaneous   analysis of heparosan oligosaccharides by isocratic liquid chromatography   with charged aerosol detection/mass spectrometry

Xiaohu   Ji, Guixin Hu, Qiongyan Zhang, Fengshan Wang, Chunhui Liu*

Carbohydrate   Polymers. 2016,152,337-342

4.219

19

Immune-enhancing   activity of extracellular polysaccharides isolated from Rhizopus nigricans

Zhidan   Yu1, Mengli Kong, Pengying Zhang, Qingjie Sun, Kaoshan Chen*

Carbohydrate   Polymers. 2016,148,318-326

4.219

20

Design,   synthesis and biological evaluation of novel macrocyclic bisbibenzyl   analogues as tubulin polymerization inhibitors

Bin   Sun, Lin Li, Qing-wen Hu, Fei Xie , Hong-bo Zheng ,Huan-min Niu ,Hui-qing   Yuan , Hong-xiang Lou*

European Journal of Medicinal Chemistry.   2016, 121, 484-499.

3.902

21

Efficient and regioselective synthesis of   globotriose by a novel α-galactosidase from Bacteroides fragilis.

Wei Gong, Li Xu, Guofeng Gu, Lili Lu*, Min Xiao*.

Appl Microbiol Biotechnol. 2016, 100(15), 6693-6702.

3.882

22

Site-directed mutagenesis of α-L-rhamnosidase from Alternaria sp. L1 to enhance synthesis yield   of reverse hydrolysis based on rational design

Li xu,,Xiaohong Liu, Zhenhao Yin, Qian Liu, Lili Lu, Minxiao*

Appl Microbiol Biotechnol. 2016, 100(24),10385-10394.

3.882

23

Novel   Alginate Lyase (Aly5) from a Polysaccharide-Degrading Marine Bacterium,   Flammeovirga sp. Strain MY04: Effects of Module Truncation on Biochemical   Characteristics, Alginate Degradation Patterns, and Oligosaccharide-Yielding   Properties.

Wenjun   Han, Jingyan Gu, Yuanyuan Cheng, Huihui Liu,Yuezhong Li, Fuchuan Li*

Applied and Environmental Microbiology. 2016,82(1),   364-374

3.823

24

Biochemical   Characteristics and Substrate Degradation Pattern of a Novel Exo-Type   β-Agarase from the Polysaccharide-Degrading Marine Bacterium Flammeovirga sp.   Strain MY04.

Wenjun   Han, Yuanyuan Cheng, Dandan Wang, Shumin Wang, Huihui Liu, Jingyan Gu,   Zhihong Wu, Fuchuan Li*

Applied   and Environmental Microbiology. 2016, 82(16), 4944-4954

3.823

25

Production   of human blood group B antigen epitope conjugated protein in Escherichia coli   and utilization of the adsorption blood group B antibody

Wenjing   Shang, Yafei Zhai, Zhongrui Ma, Gongjin Yang, Yan Ding, Donglei Han, Jiang   Li, Houcheng Zhang, Jun Liu, Peng George Wang, Xian-wei Liu*, Min Chen*

Microbial Cell Factories. 2016, 15,138-144

3.744

26

Synthesis   of the biological repeating unit of Streptococcus pneumoniae serotype 23F   capsular polysaccharide

Kang   Yu, Yin Qiao, Guofeng Gu*, Jian Gao, Shuihong Cai, Zhongzhu Long

Organic   & Biomolecular Chemistry.2016, 14, 11462-11472

3.559

27

Synthesis   of riccardin D derivatives as potent antimicrobial agents.

Bin   Sun,Ming Zhang Ying Li,Qing-wen Hu, Hong-bo Zheng,

Wen-qiang   Chang,Hong-xiang Lou*

Bioorganic   & Medicinal Chemistry Letters. 2016, 26, 3617-3620.

3.486

28

Identification and characterization of a   long-chain fatty acid transporter in the sophorolipid-producing strain   Starmerella bombicola

Jiashan Li, Chengqiang Xia, Xianran Fang,   Haizhao Xue, Xin Song*

Appl Microbiol Biotechnol. 2016,100,7137-7150

3.376

29

Preparation   of Low Molecular Weight Chondroitin Sulfates, Screening of a High   Anti-Complement Capacity of Low Molecular Weight Chondroitin Sulfate and Its   Biological Activity Studies in Attenuating Osteoarthritis

Lian Li, Yan Li, Danyang Feng, Linghua Xu,   Fengxin Yin, Hengchang Zang, Chunhui Liu, Fengshan Wang*

International Journal of Molecular Sciences.   2016,17,1685-1699

3.257

30

Putative methyltransferase LaeA and   transcription factor CreA are necessary for proper asexual development and   controlling secondary metabolic gene cluster expression.

Xiujun Zhang, Yingying Zhu, Longfei Bao,   Liwei Gao,Guangshan Yao, Yanan Li,

Zhifeng Yang, Zhonghai Li, Yaohua Zhong,   Fuli Li, Heng Yin, Yinbo Qu, Yuqi Qin*

Fungal Genetics and Biology. 2016,94,32-46.

3.232

31

Purification,   partial characterization and antitumor effect of an exopolysaccharide from   Rhizopus nigricans.

Wenqian   Yu, Guochuang Chen, Pengying Zhang, Kaoshan Chen

International Journal of Biological Macromolecules.   2016,82 299–307.

3.183

32

A   General Chemoenzymatic Strategy for the Synthesis of Glycosphingolipids

Yunpeng   Liu, Liuqing Wen, Lei Li, Madhusudhan Reddy Gadi, Wanyi Guan, Kenneth Huang,   Zhongying Xiao, Mohui Wei, Cheng Ma, Qing Zhang, Hai Yu, Xi Chen*, Peng   George Wang*, Junqiang Fang*

European Journal of Organic Chemistry. 2016,25,4315–4320.

3.068

33

A novel bZIP transcription factor ClrC   positively regulates multiple stress responses, conidiation, and cellulase   expression in Penicillium oxalicum.

Yunfeng Lei, Guodong Liu, Guangshan Yao,   Zhonghai Li, Yuqi Qin, Yinbo Qu*.

Research in Microbiology. 2016,167(5),424-435.

2.772

34

Transcriptomic analysis for elucidating the   physiological effects of 5-aminolevulinic acid accumulation on   Corynebacterium glutamicum

Xiaoli Yu, Haiying Jin, Xuelian Cheng, Qian   Wang*, Qingsheng Qi

Microbiological Research. 2016,192, 292–299

2.695

35

High-throughput   assays of leloir-glycosyltransferase reactions: The applications of rYND1 in glycotechnology

Yijun   Li, Jin Hou, Fengshan Wang, Juzheng Sheng*

Journal   of Biotechnology. 2016, 227, 10-18

2.667

36

Near   infrared spectroscopy combined with multivariate analysis for monitoring the   ethanol precipitation process of fraction I+II+III supernatant in human   albumin separation

Can   Li, Fei Wang, Lixuan Zang, Hengchang Zang*

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

2016 ,175, 17-23

2.653

37

Comparison   of Low-Molecular-Weight Heparins Prepared From Bovine Lung Heparin and   Porcine Intestine Heparin

Yudong   Guan, Xiaohui Xu, Xinyue Liu, Anran Sheng, Lan Jin, Robert J. Linhardt,   Lianli Chi*

Journal of Pharmaceutical Sciences.2016,105(6),1843-1850

2.59

38

Two-step   enzymatic synthesis of 6-deoxy-L-psicose

Liuqing   Wen, Kenneth Huang, Yuan Zheng, Junqiang Fang*, Shukkoor Muhammed   Kondengaden, Peng George Wang*

Tetrahedron   Letters.2016,57, 3819–3822.

2.347

39

A   Leucine-Rich Repeat Receptor-like Kinase from the Antarctic Moss Pohlia   nutans Confers Salinity and ABA Stress Tolerance

Jing   Wang,Pengying Zhang*,Shenghao Liu, Bailin Cong,Kaoshan Chen

Plant   Mol Biol Rep. 2016,34,1136–1145

2.304

40

Galactosylation of steroidal saponins by   β-galactosidase from Lactobacillus bulgaricus L3.

Jie Zhang1, Lili Lu 1, Li Lu, Yang Zhao, Liping Kang, Xu Pang, Jingyuan Liu,   Tengchuan Jiang, Min Xiao*, Baiping Ma*.

Glycoconj J. 2016, 33(1),53-62.

1.9

41

Chondroitin sulfate/dermatan   sulfate sulfatases from mammals and bacteria.

Shumin   Wang,Kazuyuki Sugahara*, Fuchuan Li*

Glycoconj   J. 2016; 33(6),841-851.

1.828

42

“Coding”   and “Decoding”: hypothesis for

the   regulatory mechanism involved in heparan sulfate biosynthesis

Xu   Zhang, FengshanWang*, Juzheng Sheng*

Carbohydrate   Research.2016, 428,1-7

1.817

43

Synthesis   of a trisaccharide repeating unit of the O-antigen from Burkholderia anthina and   its dimer

Xueyun   Geng, Lizhen Wang, Guofeng Gu*

Carbohydrate   Research.2016, 427, 13-20

1.817

44

The   structure-activity relationship of glycosaminoglycans and their analogues   with β-amyloid peptide

Xiang   Zhou, Lan Jin*

Protein & Peptide Letters. 2016, 23(4),358-364

1.069

45

Recent progress in the enzymatic   glycosylation of phenolic compounds.

Lijuan   Xu, Tingting Qi, Li Xu, Lili Lu*, Min Xiao*

J Carbohyd Chem. 2016, 35(1),1-23.

1.028

46

Recent   advances in the research of bacterial glucuronosyltransferases

Xin   Zhao, Guofeng Gu, Zonggang Chen*

Journal of Carbohydrate Chemistry. 2016,35(4),   201-223

0.738

47

Penicillium oxalicum PoFlbC regulates fungal   asexual development and is important for cellulase gene expression

Guangshan Yao, Zhonghai Li*, Ruimei Wu, Yuqi   Qin, Guodong Liu, Yinbo Qu*

Fungal Genet Biol. 2016 86,91-102

3.232

48

pH及溶氧对重组大肠杆菌发酵生产5-氨基乙酰丙酸的影响

中国酿造.2016,11,145-148

程雪莲,王倩*,祁庆生