当前位置: 首页 > 科研成果 > 发表论文 > 正文

科研成果

发表论文

2015年发表文章汇总

日期:2016-01-19点击:

序号

题目

作者

期刊名称

发表年份、卷、页码

影响因子

1

Labeling cell surface GPIs and   GPI-anchored proteins through metabolic engineering with artificial inositol   derivatives

Lili Lu, Jian Gao

Angewandte Chemie International Edition.   2015,54(33), 9679–9682.

11.261

2

Facile Enzymatic Synthesis of Ketoses

Liuqing Wen, Kenneth Huang, Mohui Wei,   Jeffrey Meisner, Yunpeng Liu, Kristina Garner, Lanlan Zang, Xuan Wang, Xu Li,   Junqiang Fang, Houcheng Zhang, Peng George Wang*

Angewandte Chemie International Edition. 2015,   54(43), 12654-12658

11.261

3

Synergistic and Dose-Controlled   Regulation of Cellulase Gene Expression in Penicillium oxalicum

Zhonghai Li, Guangshan Yao, Ruimei Wu,   Liwei Gao, Qinbiao Kan, Meng Liu,Piao Yang, Guodong Liu, Yuqi Qin, Xin Song,   Yaohua Zhong, Xu Fang,Yinbo Qu*

Plos Genetics.2015,11(9), e1005509

8.167

4

Chemoenzymatic synthesis of   α-dystroglycan core M1 O-mannose glycans

Yan Zhang, Caicai Meng, Lan Jin, Xi Chen,   Fengshan Wang*, Hongzhi Cao*

Chemical Communications.2015,   51(58),11654-11657

6.834

5

Sequential one-pot multienzyme (OPME)   synthesis of lacto-N-neotetraose and its sialyl and fucosyl derivatives

Congcong Chen, Yan Zhang, Mengyang Xue,   Xian-wei Liu, Yanhong Li, Xi Chen,* Peng George Wang*, Fengshan Wang* ,   Hongzhi Cao*

Chemical Communications. 2015,   51(36),7689-7692.

6.834

6

Tunicamycin enhances the antitumor   activity of trastuzumab on breast cancer in vitro and in vivo.

Xiqian Han, Xiaobing Zhang, Hui Li1,   Shengshi Huang, Shu Zhang, Fengshan Wang, Yikang Shi*

Oncotarget. 2015, 6(36):38912-38925

6.359

7

Redesigning the regulatory pathway to   enhance cellulase production in Penicillium oxalicum

Guangshan Yao, Zhonghai Li, Liwei Gao,   Ruimei Wu, Qinbiao Kan, Guodong Liu, Yinbo Qu*

Biotechnology for Biofuels. 2015, 8(1),71

6.221

8

A supercharged fluorescent protein as a   versatile probe for the detection of glycosaminoglycans in virtro and in vivo

Wenshuang Wang, Naihan Han, Ruijuan Li,   Wenjun Han, Xiaoru Zhang*, Fuchuan Li*

Analytical Chemistry. 2015, 87(18),   9302-9307.

5.64

9

Convenient and Precise Strategy for   Mapping N-Glycosylation Sites Using Microwave-Assisted Acid Hydrolysis and   Characteristic Ions Recognition

Cheng Ma, Jingyao Qu, Jeffrey Meisner,   Xinyuan Zhao, Xu Li, Zhigang Wu, Hailiang Zhu, Zaikuan Yu, Lei Li, Yuxi Guo,   Jing Song, Peng George Wang*

Analytical Chemistry. 2015, 87(15),   7833-7839

5.636

10

Synthetic and Immunological Studies of   Mycobacterial Lipoarabinomannan Oligosaccharides and Their Protein Conjugates

Lizhen Wang, Shaojie Feng, Lian An,   Guofeng Gu*

The Journal of Organic Chemsitry.2015,   80(20), 10060-10075.

4.721

11

Recognition of N-Glycoforms in Human   Chorionic Gonadotropin by Monoclonal Antibodies and Their Interaction Motifs

Daoyuan Li, Ping Zhang, Fei Li, Lequan   Chi, Deyu Zhu, Qunye Zhang*, Lianli Chi*

The Journal of Biological Chemistry.   2015, 290(37),22715-22723

4.573

12

Cloning and   characterization of a novel chondroitin sulfate/dermatan sulfate   4-O-endosulfatase from a marine bacterium

Wenshuang Wang, Wenjun Han, Xingya Cai,   Xiaoyu Zheng, Kazuyuki Sugahara, Fuchuan Li*

The Journal of Biological   Chemistry.2015,290(12),7823-7832.

4.57

13

Tat PTD–endostatin: A novel   anti-angiogenesis protein with ocular barrier permeability via eye-drops

Xinke Zhang, Yan Li, Yanna Cheng, Haining   Tan, Zhiwei Li Yi Qu, Guoying Mu, Fengshan Wang

Biochimica et Biophysica Acta. 2015,   1850(6), 1140-1149.

4.381

14

Engineering   Corynebacterium glutamicum to produce 5-aminolevulinic acid from glucose

Xiaoli Yu, Haiying Jin, Wenjing Liu, Qian   Wang*, Qingsheng Qi*

Microbial Cell Factories. 2015,14(1),183

4.221

15

Development, validation and influence   factor analysis of anear-infrared method for the molecular weight   determinationof xanthan gum

Zhigang Song, Peixue Ling,,   Hengchang Zang, Lian Li, Jinfeng Wang, Yan Jin, Huarong Shao, Xiqiang Zhu,   Fei Liu, Fengshan Wang*

Carbohydrate Polymers. 2015, 115, 582–588

4.074

16

Anti-tumor activity and the mechanism of   SIP-S: A sulfatedpolysaccharide with anti-metastatic effect

Aizhen Zonga, Yuhong Liu, Yan Zhang,   Xinlei Song, Yikang Shi, Hongzhi Cao, Chunhui Liua, Yanna Cheng, Wenjie   Jiang, Fangling Du, Fengshan Wang*

Carbohydrate Polymers. 2015,129,50–54

4.074

17

Recent progress in the development of   sortase A inhibitors as novel anti-bacterial virulence agents

Yuchuan Guo, Shuihong Cai, Guofeng Gu, Zhongzhu   Long*

RCS Advance. 2015, 46(32),49880-49889.

3.84

18

One-step synthesis of α-Gal epitope and   globotriose derivatives by an engineered α-galactosidase

Lili Zhang, Lili Lu Shuquan Fan, Lan Jin,   Guofeng Gu, Li Xu, Min Xiao*

Rsc Advances. 2015, 5(29),22361-22364.

3.84

19

Identification characterization of aflavin-containingmonooxygenase   MoA and its function in a specific sophorolipid molecules metabolism in   Starmerella bombicola

Jiashan Li, Hui Li, Weiwei Li, Chengqiang   Xia, Xin Song*

Applied Microbiology & Biotechnology,   2016, 100(3),1307-1318.

3.811

20

Novel Alginate Lyase (Aly5) from a   Polysaccharide-Degrading Marine Bacterium Flammeovirga sp. Strain MY04:   Effects of Module Truncation to the Biochemical Characteristics,   Alginate-Degradation Patterns, and Oligosaccharide-Yielding Properties.

Wenjun Han, Jingyan Gu, Yuanyuan Cheng,   Huihui Liu, Yuezhong Li, Fuchuan Li*

Applied and Environmental Microbiology.2015,   82(1), 364-74

3.67

21

Chemical synthesis of the outer core   oligosaccharide of Escherichia coli R3 and immunological evaluation

Wenjing Shang, Zhongying Xiao, Zaikuan   Yu, Na Wei, Guohui Zhao, Qing Zhang, Mohui Wei, Xuan Wang, Peng George Wang*,   Tiehai Li*

Organic & Biomolecular Chemistry.   2015, 13(14), 4321-4330

3.562

22

From individual proteins to proteomic   samples: characterization of O-glycosylation sites in human chorionic   gonadotropin and human-plasma proteins

Xue Bai, Daoyuan Li, Jing Zhu, Yudong   Guan, Qunye Zhang, Lianli Chi*

Analytical and Bioanalytical Chemistry.

2015,407(7),1857–1869

3.436

23

Engineering of Escherichia coli for the   biosynthesis of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) from glucose

Qian Wang, Yaqi Luan, Xuelian Cheng,   Qianqian Zhuang, Qingsheng Qi*

Applied Microbiology & Biotechnology,   2015, 99(6),2593-2602.

3.337

24

Direct C5-isomerization approach to   L-iduronic acid derivatives

Xuefeng Cao, Qingqing Lv, Dongmei Li, Hui   Ye, Xu Yan, Xiande Yang, Hao Gan, Wei Zhao, Lan Jin*, Peng Wang*, Jie Shen*

Asian Journal of Organic Chemistry. 2015,9(4),   899-902

3.318

25

Enzymatic synthesis of rhamnose   containing chemicals by reverse hydrolysis.

Lili Lu, Qian Liu, Lan Jan, Zhenghao Yin,   Li Xu, Min Xiao*

PLoS One. 2015, 10(10),e0140531

3.234

26

Glycosylation of phenolic compounds by   the site-mutated β-galactosidase from Lactobacillus bulgaricus L3

Lili Lu, Lijuan Xu, Yuchuan Guo, Dayu   Zhang, Tingting Qi, Lan Jin, Guofeng Gu, Li Xu, Min Xiao*

PLoS One. 2015, 10(3),e0121445.

3.234

27

Purification, cloning, characterization,   and N-glycosylation analysis of a ovel β-fructosidase from Aspergillus oryzae   FS4 synthesizing levan- and neolevan-type fructooligosaccharides.

Li Xu, Dongxue Wang, Lili Lu, Lan Jin,   Jiawei Liu, Deyong Song, Min Xiao*

PLoS One. 2014, 9(12),e114793.

3.234

28

Synthesis of a Trisaccharide Repeating   Unit of the O-Antigen from Burkholderia multivorans and Its Oligomers

Xin Zhang, Guofeng Gu*

European Journal of Organic   Chemsitry.2015, (32), 7075-7085.

3.065

29

Inhibition of the IgE-mediated activation   of RBL-2H3 cells by TIPP, a novel thymic immunosuppressive pentapeptide

Qianqian Lian , Yanna Cheng, Chuanqing   Zhong,Fengshan Wang*

International Journal of Molecular   Sciences, 2015,16(1),2252-2268.

2.862

30

Purification, partial characterization   and antitumor effect of an exopolysaccharide from Rhizopus nigricans

Wenqian Yu, Guochuang Chen,   Pengying Zhang*,   Kaoshan Chen*  

International   Journal of Biological Macromolecules.   2015, 82,299-307

2.858

31

Efficient protein production in a   homologous expression system by using strong constitutive promoters in   Penicillium oxalicum

Yibo, Hu, H,Xue, G,Liu, X,Song*, Y,Qu

Journal of industrial microbiology &   biotechnology. 2015, 42(6),877-887

2.505

32

A novel pentapeptide originated from calf   thymus named TIPP shows an inhibitory effect on lung allergic inflammation.

Qianqian Lian, Wenjie Jiang , Yanna   Cheng, Hongzhi Cao, Maoxuan Liu, Jinfeng Wang,Yan Li,Xinlei Song, Fengshan   Wang

International Immunopharmacology,   2015,24(2),256-266.

2.472

33

Enhancing GDP-fucose production in   recombinant Escherichia coli by metabolic pathway engineering

Yafei Zhai, Donglei Han, Ying Pan,   Shuaishuai Wang, Junqiang Fang, Peng Wang, Xian-wei Liu*

Enzyme and Microbial Technology.2015,   69,38–45

2.322

34

Identification of riboflavin: revealing   different metabolic characteristics between Escherichia coli BL21 (DE3) and   MG1655

Xinran Wang, Qian Wang*,Qingsheng Qi

FEMS microbiology letters. 2015, 362 (11),   fnv071

2.121

35

Fragment profiling of low molecular   weight heparins using reversed phase ion pair liquid   chromatography-electrospray mass spectrometry

Xiaohui Xu, Daoyuan Li, Lequan Chi,   Xuzhao Du, Xue Bai, Lianli Chi*

Carbohydrate Research. 2015, 407(1),26-33

1.929

36

Synthesis of unsymmetrical 3,6-branched   Man5 oligosaccharide: a comparison between one-pot sequential glycosylation   and stepwise synthesis

Yan Zhang, Congcong Chen, Lan Jin,   Haining Tan, Fengshan Wang*, Hongzhi Cao*

Carbohydrate Research. 2015, 401,109-114

1.929

37

Chemoenzymatic synthesis of   lacto-N-tetrasaccharide and sialyl lacto-N-tetrasaccharides.

Wenlong   Yao, Jun Yan, Xi Chen, Fengshan Wang, Hongzhi Cao*

Carbohydrate Research. 2015, 401,5-10

1.929

38

Probing the roles of Conserved Residues   in Uridyltransferase domain of Escherichia coli K12 GlmU by Site-directed   Mutagenesis

Shuaishuai Wang, Xuan Fu, Yunpeng Liu,   Xian-wei Liu, Lin Wang, Junqiang Fang*, Peng George Wang.

Carbohydrate Research. 2015, 413,70-74.

1.929

39

Comparing substrate specificity of two   UDP-sugar pyrophosphorylases and efficient one-pot enzymatic synthesis of   UDP-GlcA and UDP-GalA

Yuxi Guo, Junqiang Fang, Tiehai Li, Xu   Li, Cheng Ma, Xuan Wang, Peng G. Wang*, Lei Li*

Carbohydrate Research. 2015, 411, 1-5

1.929

40

Cloning,   characterization, and production of three α-l-fucosidases from Clostridium   perfringens ATCC 13124.

Shuquan   Fan, Lili Zhang, Xiaodi Chen, Lili Lu, Min Xiao*

Journal   of Basic Microbiology.2016, 56(4),347-357.

1.823

41

A Novel Receptor-like Kinase (PnRLK-1)   from the Antarctic Moss Pohlia nutans Enhances Salt and Oxidative Stress   Tolerance

Pengying Zhang, Zhaohui Zhang, Jing Wang,   Bailin Cong, Kaoshan Chen Shenghao Liu*

Plant Molecular Biology Reporter.2015,33(4),1156-1170

1.656

42

A Facile Synthesis of the Tetrasaccharide   Repeating Unit of the O-Antigen from Cronobacter turicensis

Yin Qiao, Guofeng Gu*

Journal of Carbohydrate Chemistry. 2015,   34(03), 121-132

1.417

43

Application of near infrared spectroscopy   in monitoring the moisture content in freeze-drying process of   human coagulation factor VIII.

Fei Wang, Wei Jiang, Can Li, Hui Zhang,   Lei Nie, Lian Li, Pei Wang*,Hengchang Zang*

Journal of Innovative Optical Health   Sciences. 2015,8(6),1550034-1550039.

1.11

44

Recent progress in injectable bone repair   materials research

Zonggang Chen*, Xiuli Zhang, Lingzhi   Kang, Fei Xu, Zhaoling Wang, Fu-Zhai Cui

Frontier of Materials Science. 2015,   9(4), 332–345

1.0

45

Postharvest treatment with   trans-2-hexenal induced resistance against Botrytis cinerea in tomato fruit

Moran Guo, Jizhen Feng, Pengying Zhang,   Liyun Jia, Kaoshan Chen*

Australasian Plant Pathology. 2015,44 (1),121-128

0.953

46

Deletion of a non-catalytic region   increases the enzymatic activity of a β-agarase   from Flammeovirga sp. MY04.

Wenjun Han, Jingyan Gu, Huihui Liu,   Fuchuan Li, Zhihong Wu, Yuezhong Li*

Journal of Ocean University of   China.2015, 14(5), 841-848.

0.56

47

Galactosylation of caffeic acid by an   engineered β-galactosidase

Lili Lu, Yuchuan Guo, Lijuan Xu, Tingting   Qi, Lan Jin, Li Xu, Min Xiao*.

Drug Discoveries & Therapeutics.2015,   9(2),123-128.


48

Carbohydrate drugs: current status and   development prospect

Yan Zhang, Fengshan Wang

Drug Discoveries & Therapeutics.   2015; 9(2),79-87.


49

Polysaccharides: Candidates of promising   vaccine adjuvants

Pingli Li, Fengshan Wang

Drug Discoveries & Therapeutics.   2015; 9(2),88-93.


50

乳腺癌细胞蛋白质OGlcNAc糖基化水平与紫杉醇抗肿瘤作用的关系研究

张肖冰,李慧,王凤山,师以康

中国生化药物杂志.   2015,35(5),1-5.